Mariano Pietrini Sicilian artist, sculptor, painter, philosopher and poet

Ventu

I patri gridarunu
Figghiu… Figghiu…
Jazzativi… andati ‘pi lu mundu…
non vi firmati
puttati l’isola ‘ntò mundu
ricuddativi u ventu…
nuddu u po’ firmari….
a jaddina chi cammina 
ritorna cu la bozza ghina.
Jazzativi… puttati Jalari
‘ntò mundu…
u mundu avi bisognu di “Luci”
Jalari è “Luci”.

poesia di Mariano Pietrini tratto dal libro “La Sicilianità”