Mariano Pietrini Sicilian artist, sculptor, painter, philosopher and poet

Ventu

I patri gridarunu
Figghiu… Figghiu…
Jazzativi… andati pi lu mundu…
non vi firmati
puttati l’isola ìnto mundu
ricuddativi u ventu…
nuddu u po’ firmari…
a jaddina chi cammina
ritorna cu la bozza ghina.
Jazzativi… puttati Jalari
‘ntò mundu…
u mundu avi bisognu di “Luci”
Jalari è “Luci”.

Tratto dal libro “La Sicilianità”