Ciauru… riunu… rianeddu…
chiappara… piscistoccu… baccalà…
mani… pedi… energia… amuri…
sonu… stiddi… luna…
celu… mari… culuri… sapuri…
cori… labbra…
amuri… quanti sì caudda…
ch’è bedda stà fimmina…
mi fa muriri… mi fa ‘mpazziri…
mi fa sentiri comu focu di l’Etna…
mi fa ricriari stu cori comu l’acqua du mari
canta… sona… non si ferma mai…
sunamu… ballamu… trasemu
ecu e sonu… muntani e mari…
sunamu… forza… u bellu
chista è a terra di l’ammuri
undi non tramonta mai u suli…
i fimmini ti fannu scattiari u cori…

Tratto dal libro “La Sicilianità”