Mariano Pietrini Sicilian artist, sculptor, painter, philosopher and poet

Padri

Jalari sognu… storia… amuri…
L’ecu di li petri svigghiò a memoria di li padri
un gridu ‘nto silenziu ‘ntrunò lu mundi interu…
gridarunu li padri “ridadici l’amuri”…
figghi… figghi… pignativi l’orgoghiu… lu suli…
l’eco s’innandò ribbumbandu pì lu mundu…
Ridadici l’amuri… ridadici lu suli…
ripeterunu li padri…
lu ventu parò a li stiddi… circò l’energia di lu mari…
di li petri e di vulcani…
così nasciu Jalari pì gridari allu mundu…
la forza dill’ammuri… a rinascita da terra di lu suli…
Ora li padri dormunu… sognunu dintra li viali di Jalari
Sicilia ripignasti u suli… l’orgogliu… l’amuri…

poesia di Mariano Pietrini tratto dal libro “Dialogo con le pietre” (1998)