Li genti vinnitu
di muntagni e pianuri…
supra scecchi… cavaddi e muli
cantandu e sunandu…
a prigrari a Madunnuzza niura e bedda…
gridu di speranza e fedi
di patri di li patri…

tratto dal libro “Colore… Energia… Parole…”